Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Joëlle Alexandra h.o.d.n. Joëlle Alexandra Interiors (hierna: Joëlle Alexandra Interiors) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83839038 en is gevestigd aan Leanderlaan 9 (5631LC) te Eindhoven.

Artikel 1 – Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Joëlle Alexandra Interiors.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: De Diensten die Joëlle Alexandra Interiors aanbiedt zijn het geven van advies omtrent interieurstyling en het maken van interieurplannen alsmede het verzorgen van projectmanagement op dit gebied. Tevens kan, indien overeengekomen, Producten door Joëlle Alexandra Interiors worden ingekocht in het kader van de interieurstyling ten behoeve van Opdrachtgever.
 6. Dienstverlener: Joëlle Alexandra h.o.d.n. die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Joëlle Alexandra Interiors.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Joëlle Alexandra Interiors heeft aangesteld, projecten aan Joëlle Alexandra Interiors heeft verleend voor Diensten die door Joëlle Alexandra Interiors worden uitgevoerd, of waaraan Joëlle Alexandra Interiors een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Joëlle Alexandra Interiors, alsmede voorstellen van Joëlle Alexandra Interiors voor Diensten die door Joëlle Alexandra Interiors aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Joëlle Alexandra Interiors waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Producten: de Producten die door Joëlle Alexandra Interiors worden ingekocht bij een leverancier zijn meubels en aanverwante interieurartikelen.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (volgende) offertes en (volgende) Overeenkomsten tussen Joëlle Alexandra Interiors en Opdrachtgever en op elke dienst die door Joëlle Alexandra Interiors wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Joëlle Alexandra Interiors is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Joëlle Alexandra Interiors niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 11. Joëlle Alexandra Interiors heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten Overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldig waren.
Artikel 3 – Het Aanbod
 1. Alle door Joëlle Alexandra Interiors gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Joëlle Alexandra Interiors is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Joëlle Alexandra Interiors het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Joëlle Alexandra Interiors gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden Producten. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplicht Joëlle Alexandra Interiors niet tot enige vergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Joëlle Alexandra Interiors zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Joëlle Alexandra Interiors heeft aanvaard, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Joëlle Alexandra Interiors heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Joëlle Alexandra Interiors is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Joëlle Alexandra Interiors wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Joëlle Alexandra Interiors wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Joëlle Alexandra Interiors is verbonden.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Joëlle Alexandra Interiors met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 8. Producten die wegens (hygiënische redenen na het verbreken van de verzegeling of maatwerk) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk in het Aanbod opgenomen.
Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Joëlle Alexandra Interiors van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. De dienstverlening vangt aan met een intakegesprek plaats, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient Joëlle Alexandra Interiors of wel tijdens intakegesprek of in ieder geval voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden te melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Zowel Opdrachtgever als Joëlle Alexandra Interiors kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Joëlle Alexandra Interiors ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Joëlle Alexandra Interiors tegen het overeengekomen (uur)tarief.
 6. Zowel Opdrachtgever als Joëlle Alexandra Interiors kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Joëlle Alexandra Interiors nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening
 1. Joëlle Alexandra Interiors zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Joëlle Alexandra Interiors staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Joëlle Alexandra Interiors de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Joëlle Alexandra Interiors aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Joëlle Alexandra Interiors heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Joëlle Alexandra Interiors niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Joëlle Alexandra Interiors, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Joëlle Alexandra Interiors is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Joëlle Alexandra Interiors de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Joëlle Alexandra Interiors aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Joëlle Alexandra Interiors of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Joëlle Alexandra Interiors recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Indien door Joëlle Alexandra Interiors of door Joëlle Alexandra Interiors ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door of namens Joëlle Alexandra Interiors in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Joëlle Alexandra Interiors de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Joëlle Alexandra Interiors is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 10. Joëlle Alexandra Interiors kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of producten te leveren.
Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Joëlle Alexandra Interiors verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Joëlle Alexandra Interiors niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Joëlle Alexandra Interiors is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Joëlle Alexandra Interiors verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Joëlle Alexandra Interiors voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Joëlle Alexandra Interiors kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Joëlle Alexandra Interiors gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Joëlle Alexandra Interiors.
Artikel 8 – Adviezen
 1. Joëlle Alexandra Interiors kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, tekeningen, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Joëlle Alexandra Interiors de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Joëlle Alexandra Interiors verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bouwkundig advies, noch als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Joëlle Alexandra Interiors verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Joëlle Alexandra Interiors wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Joëlle Alexandra Interiors gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Joëlle Alexandra Interiors kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Joëlle Alexandra Interiors schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 6. Aan tekeningen en interieurplannen gemaakt door Joëlle Alexandra Interiors kunnen geen rechten ontleend worden. Joëlle Alexandra Interiors is geen architect of bouwkundige. Opdrachtgever dient voor de uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
Artikel 9 – Feitelijke projectuitvoering
 1. De dienstverlening van Joëlle Alexandra Interiors is enkel en alleen gericht op projectmanagement, in de breedste zin van het woord. Uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard op te leveren, worden te allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. Joëlle Alexandra Interiors is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde.
 2. Joëlle Alexandra Interiors kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke uitvoering door deze derden.
 3. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat Joëlle Alexandra Interiors namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.
Artikel 10 – Interieurplannen
 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het interieurplan.
 2. Het interieurplan is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod zoals door Joëlle Alexandra Interiors kenbaar is gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Joëlle Alexandra Interiors hanteert. Joëlle Alexandra Interiors heeft het recht om de inhoud van haar werkzaamheden, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen creatief inzicht uit te voeren.
 3. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een ontwerp schriftelijk vast te leggen. Joëlle Alexandra Interiors kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
Artikel 11 – (Op)Levering
 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Joëlle Alexandra Interiors of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Joëlle Alexandra Interiors recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Joëlle Alexandra Interiors aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Joëlle Alexandra Interiors bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Joëlle Alexandra Interiors gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Joëlle Alexandra Interiors spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Joëlle Alexandra Interiors.
 5. Joëlle Alexandra Interiors spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 6. Joëlle Alexandra Interiors heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde ontwerpen te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
Artikel 12 – Levering Producten
 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Joëlle Alexandra Interiors of er door andere omstandigheden buiten de macht van Joëlle Alexandra Interiors enige vertraging ontstaat, heeft Joëlle Alexandra Interiors recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Joëlle Alexandra Interiors schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Joëlle Alexandra Interiors gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Joëlle Alexandra Interiors of een externe vervoerder is Joëlle Alexandra Interiors, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Joëlle Alexandra Interiors gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Joëlle Alexandra Interiors ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Joëlle Alexandra Interiors een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
Artikel 13 – Verpakking en transport
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 2. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
Artikel 14 – Onderzoek, reclamaties
 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Joëlle Alexandra Interiors erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk binnen 3 dagen aan Joëlle Alexandra Interiors te worden gemeld op info@joellealexandra.nl met een gedetailleerde beschrijving en goede foto’s.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Joëlle Alexandra Interiors op de wijze zoals door Joëlle Alexandra Interiors aangegeven.
Artikel 15 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Joëlle Alexandra Interiors is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Joëlle Alexandra Interiors, Joëlle Alexandra Interiors een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
Artikel 16 – Prijzen en betaling
 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Joëlle Alexandra Interiors is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Joëlle Alexandra Interiors.
 7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 17 – Incassobeleid
 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 10 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Joëlle Alexandra Interiors zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Joëlle Alexandra Interiors meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Joëlle Alexandra Interiors geleverde zaken, blijven eigendom van Joëlle Alexandra Interiors totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Joëlle Alexandra Interiors gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Joëlle Alexandra Interiors zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Joëlle Alexandra Interiors haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Joëlle Alexandra Interiors of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Joëlle Alexandra Interiors zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Joëlle Alexandra Interiors heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Joëlle Alexandra Interiors. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Joëlle Alexandra Interiors zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Joëlle Alexandra Interiors worden vergoed door Opdrachtgever.
Artikel 19 – Garantie

Joëlle Alexandra Interiors staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Voor de specifieke productgaranties wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de betreffende leverancier en/of fabrikant.

Artikel 20 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van de betreffende leverancier en/of fabrikant van Joëlle Alexandra Interiors verlaten. Voor consumenten is dit het moment waarop zij de Producten ontvangen.

Artikel 21 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. Joëlle Alexandra Interiors gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Joëlle Alexandra Interiors de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Joëlle Alexandra Interiors verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Joëlle Alexandra Interiors tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Joëlle Alexandra Interiors op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 22 – Opschorting en ontbinding
 1. Joëlle Alexandra Interiors heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Joëlle Alexandra Interiors gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Joëlle Alexandra Interiors is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Joëlle Alexandra Interiors is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Joëlle Alexandra Interiors te vergoeden voor elk financieel verlies dat Joëlle Alexandra Interiors lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
Artikel 23 – Overmacht
 1. Joëlle Alexandra Interiors is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Joëlle Alexandra Interiors wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Joëlle Alexandra Interiors, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Joëlle Alexandra Interiors zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Joëlle Alexandra Interiors of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Joëlle Alexandra Interiors buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Joëlle Alexandra Interiors is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
Artikel 24 – Beperking van aansprakelijkheid
 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Joëlle Alexandra Interiors alleen geacht te bestaan indien Joëlle Alexandra Interiors dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Joëlle Alexandra Interiors, is Joëlle Alexandra Interiors uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Joëlle Alexandra Interiors binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Joëlle Alexandra Interiors deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Joëlle Alexandra Interiors in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Joëlle Alexandra Interiors leidt tot aansprakelijkheid van Joëlle Alexandra Interiors, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Joëlle Alexandra Interiors. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
 4. Joëlle Alexandra Interiors sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Joëlle Alexandra Interiors is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Joëlle Alexandra Interiors voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Joëlle Alexandra Interiors geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Joëlle Alexandra Interiors.
 6. Enige door Joëlle Alexandra Interiors opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Joëlle Alexandra Interiors.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Joëlle Alexandra Interiors is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Joëlle Alexandra Interiors opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Joëlle Alexandra Interiors. Joëlle Alexandra Interiors is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Joëlle Alexandra Interiors nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Joëlle Alexandra Interiors haar eigen advies.
 9. Joëlle Alexandra Interiors staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Joëlle Alexandra Interiors verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Joëlle Alexandra Interiors is niet aansprakelijk voor transport van Producten van leverancier naar Opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk of de meubels de woning binnen kunnen (denk aan deuren, liften en trappen). Indien Opdrachtgever de afname weigert, annuleert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk aan de levering zullen de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dit geval alle kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en vrachtkosten.
 12. Joëlle Alexandra Interiors is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van adviezen.
 13. Opdrachtgever blijft te allen tijden verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de Joëlle Alexandra Interiors gegeven advies.
 14. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieadviezen door derden worden vervuld, is Joëlle Alexandra Interiors voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
 15. Joëlle Alexandra Interiors is niet aansprakelijk voor derden geleverde materialen, door derden gemonteerde installaties of door derden uitgevoerde werkzaamheden, indien deze werkzaamheden c.q. diensten niet namens of in opdracht van Joëlle Alexandra Interiors worden verricht.
 16. Opdrachtgever vrijwaart Joëlle Alexandra Interiors voor alle aanspraken ingevolge de productaansprakelijkheidswetgeving, dan wel aansprakelijk ingevolge soortgelijke buitenlandse wetgeving al of niet gebaseerd op de EG-richtlijnen inzake productaansprakelijkheid van Producten met gebreken afkomstig van de leverancier en/of fabrikant.
 17. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Joëlle Alexandra Interiors vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Joëlle Alexandra Interiors binnen vier maanden nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Joëlle Alexandra Interiors.
Artikel 25 – Geheimhouding
 1. Joëlle Alexandra Interiors en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Joëlle Alexandra Interiors bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Joëlle Alexandra Interiors is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Joëlle Alexandra Interiors opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Joëlle Alexandra Interiors steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Joëlle Alexandra Interiors op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Joëlle Alexandra Interiors zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Joëlle Alexandra Interiors niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Joëlle Alexandra Interiors aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Joëlle Alexandra Interiors vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Joëlle Alexandra Interiors vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Joëlle Alexandra Interiors is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Joëlle Alexandra Interiors en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
Artikel 26 – Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Joëlle Alexandra Interiors waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Joëlle Alexandra Interiors en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Joëlle Alexandra Interiors worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Joëlle Alexandra Interiors gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Joëlle Alexandra Interiors rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Joëlle Alexandra Interiors. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Joëlle Alexandra Interiors opgeleverde zaken, dient Joëlle Alexandra Interiors expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Joëlle Alexandra Interiors rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Opdrachtgever geeft toestemming aan Joëlle Alexandra Interiors om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.
 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
Artikel 27 – Vrijwaring en juistheid van informatie
 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Joëlle Alexandra Interiors verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Joëlle Alexandra Interiors zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Joëlle Alexandra Interiors van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Joëlle Alexandra Interiors voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele vergunningen, subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Joëlle Alexandra Interiors voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Joëlle Alexandra Interiors verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 28 – Klachten
 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Joëlle Alexandra Interiors of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@joellealexandra.nl met als onderwerp “Klacht” met een gedetailleerde beschrijving en goede foto’s waarop de klacht te zien is.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Joëlle Alexandra Interiors de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Joëlle Alexandra Interiors zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 29 – Toepasselijk recht
 1. Op de rechtsverhouding tussen Joëlle Alexandra Interiors en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Joëlle Alexandra Interiors heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Joëlle Alexandra Interiors en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Eindhoven, 19 april 2022.